Eerste Goddelijke Liturgie

Eerste Goddelijke Liturgie

Eerste Goddelijke Liturgie in de schoot van onze Parochie 20 mei 1995

Op zaterdag 20 mei 1995, Feest van de Heilige Martelaren Thalleleos, Johannes en Jozef; en van de Heilige Lydia van Philippi; en precies een dag voordat wij het Feest vieren van de Heilige door God gekroonden en apostelgelijken grote Koningen Konstantijn en Helena, werden in de Oecumenische Kapel, Ezelstraat 83 te Brugge, voor het eerst de Metten en de Goddelijke Liturgie gevierd in de schoot van onze nieuwe Parochie. De Goddelijke Liurgie werd voorgegaan door Zijn Eminentie onze Metropoliet PANTELEIMON van Belgie, die omringd was van Aartspriester Ignace PECKSTADT (die voorlopig aanvaard had de Parochie te bedienen), Priester Pius PAUWELYN en Aartsdiaken ATHENAGORAS (Peckstadt).

Archimandriet THOMAS en Priestermonnik JOHAN van het Orthodox Klooster van de Moeder Gods der Bedroefden te Pervijze – dat eveneens gesitueerd is in West-Vlaanderen – zijn zich ook in eenheid van gebed komen aansluiten tot onze eucharistische gemeenschap. In een geest van oecumene was de Rooms-Katholieke Kerk vertgenwoordigd door de Rector van de Oecumenische Kapel en Professor aan het Grootseminarie van Brugge, de Z.E.H. Johan BONNY, terwijl er ook een vertegenwoordiging was van de Protestantse Kerk.
De gezangen werden op behoorlijke wijze verzorgd door enkele orthodoxe gelovigen van de regio die zich slechts een viertal weken konden voorbereiden onder de deskundige leiding van Carlo SNAUWAERT. Zij zongen voornamelijk in het Nederlands, terwijl ze toch enkele hymnen aandurfden in het Grieks, het Slavisch en het Roemeens. Dit opdat alle gelovigen zich werkelijk zouden thuisvoelen.
De grote opkomst van gelovigen verheugde eenieder, temeer daar het bijna uitsluitend orthodoxen van de regio waren. Gelovigen van diverse afkomst, die zich kwamen verenigen in de ene Heer.
Als verantwoordelijke van de Parochie sprak Vader Athenagoras op het einde van de Dienst de Metropoliet en gelovige gemeenschap toe. Er volgden enkele woorden van aanmoediging uitgesproken door de Metropoliet. Vervolgens nam de Z.E.H. Johan BONNY het woord en beklemtoonde het belang van de broederlijke samenwerking tussen christenen.
Vader Thomas, die de Overste is van het Orthodoxe Klooster van Pervijze, beloofde onze jonge Parochie een icoon te schenken van de Heiligen Konstantijn en Helena.
Na de mooie en rustige liturgische celebratie volgden”Agapen”, die gehouden werden in het zaaltje van het Bezinningscentrum “SAREPHTA” van de Paters Karmelieten, gelegen in dezelfde straat (Ezelstraat 26).

Toespraak van Aartsdiaken Athenagoras Peckstadt bij de eerste Goddelijke Liturgie in de schoot van onze nieuwe Parochie

Monseigneur,

Het is voor ons allen een grote vreugde en voldoening nu wij vandaag in deze parel van een stad, het«Venetie van het Noorden», de Goddelijke Liturgie mochten vieren : een eerste Liturgie in de schoot van deze nieuwe Parochie toegewijd aan de Heiligen Konstantijn en Helena.
Het is in feite niet de eerste maal dat U in Brugge een Goddelijke Liturgie presideerde. Het is immers sinds het jaar dat U tot Metropoliet van Belgie werd geintroniseerd – het jaar 1983 – dat de gelovigen van de regio de wens hebben uitgesproken voor het bestaan van een Parochie in Brugge. Ik herinner me zeer goed deze eerste Goddelijke Liturgie, gecelebreerd in de vroegere «Oecumenische Kapel», in de Boeveriestraat. Er was de deelname van orthodoxe gelovigen van diverse afkomst en cultuur, maar met als gemeenschapsband : het «orthodox geloof». Omwille van tijdsgebrek en een tekort aan bedienaars heeft deze kern niet mogen uitgroeien tot een Parochie.
Vandaag – 12 jaar later – zijn wij nog eens bijeen om samen de Goddelijke Liturgie te vieren, een Liturgie voorgegaan door de Bisschop, hetgeen ons een geest van volheid biedt, omdat «daar waar de Bisschop is, de Kerk tenvolle is». Wij zijn verheugd en hopen van ganser harte dat God U, Monseigneur, elke genadegave schenkt en nog talrijke gelegenheden om op deze plaats onze celebraties voor te zitten.
Wij zijn verheugd, daar sinds vier jaar in de harten en spirituele verlangens van de orthodoxe gelovigen van de streek het bewustzijn herleeft dat in Brugge het bestaan van een orthodoxe parochie een noodzaak is. Eindelijk zien we – door de genade Gods en uw vaderlijke zegen – vandaag een droom werkelijkheid worden.
Onze nieuwe Parochie heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van onze Heilige Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, de redding van onze ziel, wij een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten lijden. In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de «communio» bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Ziedaar, Monseigneur, het belang van en de reden voor de oprichting van deze Parochie.
Wij zijn verheugd U te mogen opmerken dat er vandaag opnieuw de deelname is van orthodoxe gelovigen van diverse oorsprong, die zich hier al dan niet lange tijd geleden vestigden. Dit multicultureel karakter belet ons echter niet van samen te werken en van samen deze gemeenschap in te richten tot een gemeenschap van en voor allen.
U hebt ook mogen vaststellen dat tijdens de viering ons zeer jong koor hymnen heeft gezongen in verschillende talen en tradities, en wij hopen in die zin verder te gaan.
Staat U mij toe U kort uit te leggen waarom onze Parochie toegewijd is aan de Heiligen Konstantijn en Helena. Vooreerst zal dit ons steeds herinneren aan onze band met de «Heilige en Grote Kerk van Christus», gezien wij het voorrecht hebben tot haar jurisdictie te behoren. De Heilige Konstantijn was die Byzantijnse Keizer die het christendom erkende als officiele godsdienst. Hij liet Kerken bouwen in het ganse Rijk. Het was hij ook die de eerste Oecumenische Concilies bijeenriep, die gehouden werden in de omgeving van Konstantinopel en tot doel hadden het orthodox geloof te behoeden tegenover de ketterijen. Vergeten we weliswaar ook zijn moeder niet, de Heilige Helena, die te Jeruzalem het Kostbare Kruis waar Christus aan gestorven was terugvond. De Heiligen Konstantijn en Helena zijn Heiligen van de Onverdeelde Kerk, erkend door het ganse christendom. In alle landen van orthodoxe traditie hoort men al te vaak de naam «Konstantijn» of «Helena». Komt daarbij dat ons Aartsbisdom tot op heden geen kerk had toegewijd aan deze Heiligen – gelijk aan de Apostelen. En nu mochten we onze eerste liturgische bijeenkomst houden een dag voor we hun gedachtenis vieren.
Laat me U, Monseigneur en dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, nu nog enkele woorden van dank richten :

 • vooreerst aan Uzelf, Monseigneur, omdat U ons uw zegen gaf deze baby-parochie in te richten en voor het vertrouwen die U in ons stelt. Moge onze menslievende God U nog lengte van dagen schenken, gezondheid, vrede voor het welzijn van onze Orthodoxe Kerk in Belgie.
 • ten tweede Vader Ignace, die aanvaard heeft hier voorlopig te komen celebreren.
 • vervolgens de priesters die eraan hielden met ons deze eerste Liturgie mee te vieren of zich kwamen verenigen in gebed, en ons steunen door hun aanwezigheid.
 • natuurlijk ook de verschillende gelovigen die van meet af aan een grote belangstelling vertoonden voor de oprichting van deze Parochie en medewerken aan de uitbouw ervan. Het lijkt me onmogelijk hen hier allen te vernoemen.
 • ook de gelovigen (volwassenen en kinderen) die slechts sinds enkele weken deelhebben aan de regelmatige koorrepetities, en in het bijzonder Carlo die aanvaard heeft ons te helpen bij de vorming van een klein koor.
 • de dames die, de laatste dagen nog, een heus naaiwerk aanvatten. Ik dank hier in het bijzonder Jesse, Francine en mijn moeder.
 • Ook wens ik te bedanken :
 • de Zeer Eerwaarde Heer Johan BONNY, die de Rector is van deze Oecumenische Kapel.
 • de vertegenwoordigers van de andere Christelijke Kerken.
 • en U allen die hier aanwezig zijt en die deel wilt hebben aan het leven van onze Gemeenschap.
 • wij zijn zeer verheugd met de aanwezigheid van orthodoxe studenten van het «Europa College», hier in Brugge.