Groot Feest van Pinksteren

LITURGISCHE DIENSTEN

Groot feest van PINKSTEREN: Metten en Goddelijke Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos

Gedachtenis van de Heilige Agrippina, martelares te Rome, de heilige Germanos aartsbisschop van Kazan.

Feestevangelie : Joh. 20, 19 – 23
Apostellezing : Hand. 2,2-11
Evangelielezing : Joh. 7, 37 – 52, 8, 2

Onmiddellijk na de Goddelijke Liturgie celebreren wij de tweede vespers van Pinksteren,  met de “knielgebeden”, zijnde een vurige smeking opdat ook wij de gaven van de H.Geest mogen ontvangen.

NADIEN AGAPEN IN ONZE PAROCHIEZAAL

IEDEREEN BRENGE IETS LEKKER’S MEE VOOR HET GEZAMENLIJK BUFFET

HET PINKSTERFEEST

Het Pinksterfeest is het tweede belangrijkste feest van het liturgisch jaar. Het wordt ook trouwens gevolgd door een “volle week”:
Geen vleesderven dus op woensdag en vrijdag.

In de orthodoxe traditie is de Zondag van Pinksteren echter tevens het feest der Drieëenheid.
Immers, de nederdaling van de Heilige Geest houdt de volledige revelatie in van de Heilige Drieëenheid:  Vader, Zoon en Heilige Geest. De volheid van de Godheid manifesteert zich in de nederdaling van de Geest  en door deze manifestatie toont en schenkt de Godheid zich geheel aan de wereld van Haar Schepping.

Pinksteren betekent de uiteindelijke en volledige vervulling van de zending van Jezus Christus en het begin van het Koninkrijk Gods, op mystieke wijze  in deze wereld aanwezig in de Kerk van de Verlosser en over de grenzen van deze wereld heen, reikende tot eeuwige en hemelse vervulling; de “vijftigste dag” heeft hier veel meer dan een historische betekenis, en nl. juist deze betekenis der Vervulling; vijftig: “zeven maal zeven, plus één”  heeft zowel in de joodse als in de christelijke mystieke visie deze bijzondere zin.

In de viering van Pinksteren beleven wij wat aan ons moet geschieden en in werkelijkheid al geschiedt in de Kerk vandaag.
Wij zijn allen gestorven en wij zijn allen verrezen met de Koning-Verlosser, en wij hebben allen de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn de “tempel van de Heilige Geest”. De Geest Gods woont in ons. Als leden van de Heilige Kerk hebben wij in het Sacrament van het H. Vormsel “het Zegel van de Heilige Geest”  ontvangen. Pinksteren is in ons allen voltrokken !

Het Troparion luidt als volgt :

Gij zijt gezegend, o Christus, onze God, Die met U Wijsheid de Vissers hebt vervuld, door hen te vervullen met Uw Heilige Geest.
Door hen hebt Gij heel de wereld buitgemaakt; Minnaar der mensen, ere zij U.

In het Kondakion zingen wij :

Toen de Allerhoogste nederdaalde, verwarde Hij de talen en scheidde de volkeren. Toen Hij echter de Vuurtongen uitdeelde riep Hij allen tot de eenheid. Laat ons daarom eenstemmig de Heilige Geest verheerlijken.