De profetische boodschap van Z.H. Paus Franciscus I

In het frans katholiek dagblad “La Croix” van 3 april verscheen onder deze titel een artikel van een orthodox priester, Vladimir Zielinsky. Hier volgt een korte vertaalde weergave van zijn getuigenis:

“Deze nieuwe Paus heeft de naam gekozen van de meest geliefde heiligen van Italie: Franciscus van Assisie. Door deze verrassende naamkeuze heeft hij aan de wereld en aan de Kerk in een duidelijke taal gezegd hoe hij zijn pauselijk ambt begreep, namelijk: als een nederige dienst aan alle mensen, met een bijzondere aandacht voor de arme en gekwetste mensen. Zoals Franciscus, zoals Jezus Christus zelf. Wars van elk “machtsvertoon”.
Verder wijst priester Vladimir erop hoe het zo nefaste streven naar macht, naar prestige, en naar voorrang gaandeweg binnen de Kerkelijk Hierarchie is ingeslopen, en hoe dit heeft geleid tot al te topzware en voor velen ergelijke gezagspyramide in de Rooms-katholiek Kerk.

Z.A. Paus Franciscus I en Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomoeos

“ Wij, orthodoxen, erkennen weliswaar dat aan de Bisschop van Rome vanaf de aanvang een ere-primauteit werd toegewezen. Maar dat dit ere-primaatschap door de eeuwen heen is uitgegroeid tot een juridisch oppergezag over alle andere Bisschoppen is voor ons een struikelblok. Daarom verheugen wij ons over de tekenen en over de woorden van Paus Franciscus die niet alleen wijzen op een uiterlijke stijl-verandering maar ook en vooral op een dieper gaande nederigheid. In de kern van de orthodoxe spiritualiteit staat immers de ikoon van de nederige Jezus Christus, die zich totaal ontledigd heeft om de gestalte van een dienaar aan te nemen. Het moet gezegd zijn (zo bemerkt de auteur) dat wij zelf, orthodoxen, niet altijd aan deze ikoon van Christus trouw zijn geweest. Het geheim der Heiligen bestaat toch in deze ontlediging van zichzelf om aan Jezus gelijkvormig te worden in nederigheid en dienstbaarheid.”

Vanuit zijn intense hoop om de oude kloof van het schisma (1054) overbrugt te zien verheugt Vader Vladimir zich over de tekenen van een nieuwe toenadering tussen deze paus en de leiders van de orthodoxe Kerken, voornamelijk met onze oecumenisch patriarch Bartholomeos. Deze toenadering is echter reeds vroeger begonnen, zo schrijft de auteur. Hij herinnert aan de spontane genegenheid van paus Johannes XXIII, aan de historische omhelzing van paus Paulus VI met patriarch Athenagoras (50 jaar geleden) en aan tal van andere kleine maar toch ingrijpende tekenen van een eenvoudige toenadering tussen de leiders van nog gescheiden Kereken. Hij besluit zijn getuigenis met een verwijzing naar het mysterie van de nederige en lijdende Dienaar. Daarin toch ligt de kracht en het geheim van een waarachtige eenheid.
“Telle image du Serviteur humilié, quand elle sera vraiment entré dans le coeur des Eglises, elle pourra briser les pierres de la division.”
Wanneer dit beeld van de nederige Dienaar in het hart der Kerken werkelijk zal zijn worden beleefd, dan zullen de stenen der verdeeldheid erdoor verbrijzeld kunnen worden.

Vladimir Zielinsky, orthodox priester.
 In “La Croix” 3 april 2013:
Le message proprétique du pape François.
[Vrij vertaalde samenvattingen door Vader Bart]