Orthodoxie Parochie Brugge – Metropoliet Athenagoras van België

Orthodoxie Parochie Brugge – Metropoliet Athenagoras van België

Zijn Eminentie metropoliet Athenagoras Peckstadt werd geboren werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van de orthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens.

Bisschop Athenagoras van Sinope

Hij behaalde een Master in Theologie aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki. Nadien werd hij uitgestuurd voor een postgraduaat aan het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève). In 1989 werd hij te Brussel door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter nagedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen. Hij diende als aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996.

Hij werd bisschoppelijk vicaris en gaf van 1993 tot 1998 orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land. Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF.  In ditzelfde jaar werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat benoemd tot medewerker van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie. In 1995 richtte hij een parochie op in Brugge, en even later, in 2001, een parochie in Oostende. Sinds jaren is hij de orthodoxe aalmoezenier van de Brussels Airport.

Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België en voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische ontmoetingen). Binnen de Orthodoxe Kerk  zit hij tal van commissies voor en is de secretaris van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB). Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan inter-orthodoxe en inter-christelijke congressen. Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos vergezellen op grote reizen. Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van ‘Bisschop van Sinope’ – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.