» Oecumenische Gebedsdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

Op zondag 24 januari 2016 werd reeds voor de tiende maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenisch gebedsdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Het

Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken, en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Anglicaanse Kerk om deze oecumenische dienst te vieren.

Zo gingen er voor: Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, E.H. Kanunnik Jan Tilleman (Deken van de stad Brugge) E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) en E.H. Kurt Priem (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en rector van de Oecumenische kapel van Brugge van de Rooms-Katholieke. E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkster gemeenschap en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge) en Priester Andreas D’hoe (bedienaar van de orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende van de Orthodoxe Kerk.

Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk die voorging in de dienst deed er het welkomstwoord en hield dit jaar de homilie welke nadien vertaald werd naar het nederlands door E.H. Henk Laridon. Vader Bernard Peckstadt las er het evangelie volgens de Heilige evangelist Mattheus (5, 1-16). Gebeden om de Heilige Geest te vragen werden er gelezen door Father Augustine samen met enkele kinderen van de Anlicaanse kerk. Enkele gebeden van hoop werden voorgelezen door de verschillende voorgangers.

Dit alles werd afgewisseld met gezangen opgeluisterd door het prachtige ‘Gemengd Zangkoor Cantate’ o.l.v. Adriaan Debbaut en begeleid door Ignace Michiels op het orgel.

Dit jaar was er terug een grote opkomst en het werd een heel deugd-doende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie was er een delegatie van parochianen aanwezig.

Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvatorskathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

Predikatie door Rev. Augustine Nwaekwe (anglicaans priester)
in de Gebedsdienst in de Bidweek voor de eenheid van de christenen

Sint-Salvatorskathedraal te Brugge
zondag 24 januari 2016

Dierbare broeders en zusters in Christus,

Het thema voor de bidweek van de eenheid luidt dit jaar:’Jullie zijn geroepen om de grote daden van de Heer te verkondigen’ (1 Petrus 2,9). De inspiratie voor deze tekst is gebaseerd op Gods heilsdaden in de heilsgeschiedenis, toen God zijn volk bevrijdde uit de slavernij van Egypte met grote wonderen, en ook door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Petrus schrijft nu aan christenen van zijn tijd temidden van vervolgingen, om hen eraan te herinneren welke hun identiteit is als christenen. Gelovigen in Christus zijn hierdoor een nieuw volk geworden. Daarom wijst de auteur erop dat zij en ook wij geroepen zijn de grote daden van de Heer te verkondigen. Het is een oproep voor alle gedoopte christenen, bewust van onze traditie.

Als St Petrus zijn brief schreef tussen 70 en 80 n. C., richtte hij zich niet tot Rooms-katholieken of Anglicanen, of Orthodoxen, of Protestanten of mensen van de Pinkstergemeente. Hij schreef deze brief aan alle gelovigen in Christus, hen wijzend op hun nieuwe identiteit en hun roeping. Deze komen voort uit ons doopsel. Ons ene doopsel komt voort uit ons geloof en onze hoop in Jezus Christus onze Heer. Dat is het enige fundament van de kerk. We horen het straks in het slotlied.

De liturgische uitdrukking in de Roomse en Oosterse tradities bevat een krachtig gebed dat ons inspireert en vraagt dat de Heer ons ‘eenheid en vrede mag geven’ en dat is Zijn wil. Dat gebed is geïnspireerd door het gebed van Jezus bij zijn afscheid (in Joh 17):’Mogen zij allen een zijn, zodat ze weten dat jullie mijn leerlingen zijn’.

In het Anglicaanse Book of common prayer bidden wij:’Inspireer voortdurend de universele kerk met de Geest van waarheid, eenheid en eendracht’. De Heer Jezus is de Heer van de kerk en hij verhoort onze gebeden als we samen bidden en samenkomen.

In één van zijn geschriften schreef kardinaal Mercier, voormalig aartsbisschop van Mechelen-Brussel:’Willen we met elkaar tot eenheid komen, dan moeten we elkaar liefhebben; willen we elkaar liefhebben, dan moeten we elkaar kennen; willen we elkaar kennen, dan moeten we naar elkaar toegaan en elkaar ontmoeten’.

Als christenen van verschillende overtuigingen vinden we diepe inspiratie in het verlangen naar eenheid op bas van ons ene doopsel. Aldus worden we geroepen de grote daden van de Heer te verkondigen, te vechten tegen onrecht en ongelovigen te brengen tot de gemeenschap met Christus. Jezus heeft ons in het evangelie gezegd dat we ‘het licht der wereld en het zout der aarde zijn’. ‘Laat uw licht schijnen zodat allen uw goede werken zien en de God van de hemel verheerlijken’.

Als gelovigen zijn we niet geroepen om Jezus Christus voor ons alleen te houden, maar we zijn gedoopt opdat we anderen over Jezus Christus kunnen spreken; Hem kunnen verkondigen zo dat zij die nog niet in hem geloven tot geloof kunnen komen in Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, de hoop van alle volken.

Rev. Augustine Nwaekwe

(vertaling: Henk Laridon)