» Ons parochiefeest – Gedachtenis van de Heilige Konstantijn en Helena te Brugge

ONS PAROCHIEFEEST

Gedachtenis van de Heilige door God gekroonde en apostelgelijke Grote Koningen Konstantijn en Helena

te Brugge – 25 mei 2013

 Op zaterdag 25 mei 2013 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heilige door God gekroonde en apostelgelijke Grote Koningen Konstantijn en Helena, het patroonsfeest van onze Parochie.  Het was de achttiende verjaardag van de stichting van onze Parochie.  Meer dan tweehonderd gelovigen namen deel aan deze viering.

We waren heel blij dat onze Metropoliet Panteleimon van België, Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) ons vereerde met zijn aanwezigheid en vereniging in gebed.

Het was Bisschop Athenagoras van Sinope (hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon) die er de Goddelijke Liturgie presideerde, in concelebratie met tien priesters. De concelebrerende priesters waren: Archimandriet Dositheos Bogveradze (Patriarchaat van Georgië), de Aartspriesters Stavros Triantafyllou, (vicaris-generaal van het Aartsbisdom van België – Brussel),  Ioannis Lykos (Brussel) en Christos Sideropoulos, (Rotterdam – Nederland), Oikonomos Bernard Peckstadt (Brugge), en de Priesters Theophile Pelgrims (Brussel), Bart D’Huyvetter (Oostende), Georges Perris (Utrecht – Nederland), Ciprian Popescu (Hasselt) en Konstantinos Kenanidis (Brussel).

Onder de aanwezigen vermelden we nog Aartspriester Theologos Tsirtsidis (Namen), alsook Vader Pavlo (Patriarchaat van Georgië) en Zuster Markella uit het klooster Koube (Rethymnon) in Kreta. Namens onze zusterkerken vermelden we de aanwezigheid van E.H. José Vercaemst (lid van van de Rooms-katholieke subcommissie voor de dialog met de Orthodoxe Kerk – Brugge) en Zuster Jacqueline (Karmelitessen van Brugge).

Vooraf werden de Metten gezongen, voorgegaan door Oikonomos Bernard Peckstadt, de rector van de feestvierende parochie. Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie.  De gezangen werden heel mooi verzorgd door ons parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys.

Na de viering van de Goddelijke Liturgie nam Oikonomos Bernard Peckstadt, de rector van de parochie het woord en dankte de Metropoliet voor zijn aanwezigheid. Daarenboven bracht hij in herinnering dat onze Metropoliet begin van dit jaar 30 jaar geleden tot Metropoliet van België verkozen werd en geïntroniseerd in opvolging van Metropoliet Emilianos Zacharopoulos, zaliger gedachtenis. Verder herinnerde hij hoe de Metropoliet hier in België aangekomen was en twee koffertjes in ontvangst kreeg, één met de liturgische vazen en één met zijn liturgische gewaden. Hij had echter noch kerk, noch woning, noch wedde. Verder dankte hij  de Metropoliet voor al het werk dat hij verwezenlijkt heeft en nog steeds doet voor ons Aartsbisdom, als een goede herder. Tenslotte feliciteerde hij de Metropoliet voor dit alles en overhandigde namens de parochie van Brugge een mooie fotokader met het binnenzicht van de kerk van de Heiligen Konstantijn en Helena van Brugge.

Vader Bernard feliciteerde ook Bisschop Athenagoras die in juni 10 jaar geleden tot bisschop werd gewijd, als hulpbisschop van ons Aartsbisdom. Hij herinnerde eraan dat hij aan de basis lag van de oprichting van de parochie en er de eerste rector van was.

Vader Bernard verwelkomde ook de priesters die van einde en ver de moeite hebben gedaan om mee te vieren; maar evenzeer de talrijke gelovigen die ook van her en der gekomen waren om onze parochie te vereren met hun aanwezigheid.  Tenslotte nodigde hij alle aanwezigen uit tot de feestelijke agapen in de Parochiezaal in de Jan Boninstraat nabij de kerk.

Nadien nam onze Metropoliet Panteleimon het woord en dankte hij Bisschop Athenagoras voor de celebratie en voor de harmonieuze samenwerking en alles wat hij doet voor onze Kerk. Hij feliciteerde in het bijzonder Vader Bernard, rector van de Parochie. Hij herinnerde hoe de parochie uitgegroeid is, eerst in de vroegere oecumenische kapel, die erg koud was en in slechte staat stond, daarna 10 jaar in het Passantenhuis ernaast, waar we een kleine kapel was ondergebracht, en uiteindelijk in deze mooi kerk. Hij dankte iedereen die aanwezig was, gelovigen van diverse afkomst, maar die deel willen uitmaken van de éne Orthodoxe Kerk.

Daarna volgden er feestelijke agapen met een rijk buffet, dankzij de medewerking van vele parochianen en zelfs enkele Griekse restaurants uit Brugge en omstreken. Het feestelijk samenzijn werd opgesmukt door een mooi Slavisch orkestje, gekend onder de naam ensemble “Miljan Trio”.

Een hartelijk woord van dank aan allen die meehielpen voor de voorbereidingen van dit parochiefeest. Dank aan het koor voor de goede verzorging van de diensten. Dank aan diegenen die hielpen in het heiligdom en in de kerk voor het goede verloop van alles. Dank aan diegenen die zorgden voor de bloemen en de versiering in de kerk. Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot de rijke agapen! Dank aan diegenen die geholpen hebben voor het opnetten van onze kerk. Dank aan al diegenen die vaak ongemerkt zorgen voor zoveel kleine dingen, die toch zo noodzakelijk zijn!

Toespraak Vader Bernard Peckstadt

Na de Goddelijke Liturgie
Parochiefeest Brugge
25 mei 2013

Eminentie en achtbare Metropoliet Panteleimon,
Christus is verrezen !

Wij zijn zeer verheugd met uw aanwezigheid op het feest van onze parochie gewijd aan de patroonheiligen Constantijn en Helena, hier in deze mooie stad.

Onze dankbaarheid voor U is groot omdat u zich volledig ingezet heeft voor het welzijn van deze parochie en dit nog steeds doet! In het begin van dit jaar 2013 mocht u vieren dat u 30 jaar aan het hoofd staat van de orthodoxe Kerk in België, maar hier sprak niemand over. Inderdaad, op het einde van december 1982 verkoos de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat u tot Metropoliet voor België en Exarch der Lage Landen en Luxemburg in opvolging van Metropoliet Emilianos.

Niet iedereen weet wat dat wil zeggen, dertig jaar Metropoliet zijn in de volle orthodoxe diaspora. Niet iedereen is er zich van bewust dat u van ’s morgens tot ’s avonds bezig bent met het beheer van ons Aartsbisdom; met pastoraal werk bij de kudde die u is toevertouwd; niet iedereen beseft het belang van een goede verstandhouding en samenwerking tussen de orthodoxen in die drie landen. Dag en nacht  bent u een luisterend oor en geeft u goede raad.

Ja, Monseigneur, de taak die u werd toegewezen, weegt zwaar op uw schouders, maar het is een kostbare taak! Het is de diakonie van de goede herder – waar Christus zelf het voorbeeld van was -; het is de diakonie van de dienaar die de eerste is; het is de diakonie van hem die het beste van zichzelf geeft om de orthodoxe christenen te verenigen, om in dialoog te gaan met de andere christenen, om intersse te hebben voor hen die in nood zijn: de zieken, de armen, de gevangenen, zij die leven in eenzaamheid en wanhoop en die de genade van onze Heer zoeken.

 

Sta mij, uw nederige dienaar, toe de aanwezigen te herinneren  aan het feit dat u zelf in moeilijke omstandigheden in België bent toegekomen: geen kerk, geen woonst, geen loon … Enkel  twee kleine valiezen: een met liturgische kelken en een met gezegende ornamenten.

Vandaag is de Orthodoxe Kerk in België en in het Groot Hertogdom Luxemburg erkend en kan ze genieten van faciliteiten zoals een loon voor de priesters en een toelage voor de erkende parochies, de organisatie van godsdienstlesen in de openbare scholen en andere voordelen. Dat allemaal dank zij u en uw inspanningen als hoofd van de Orthodoxe Kerk in België, als hoofd van de cultus. Daarnaast bent u ook de voorzitter van de Herderlijke Orthodoxe Conferentie van de Benelux.

Als priester, als bisschop en uiteindelijk als metropoliet lag u aan de basis van de stichting van vele parochies. Achtien jaar geleden, zegende u de stichting van deze parochie en kwam u zelf de eerste goddelijke liturgie opdragen hier in deze kerk. Van bij het begin had u vertrouwen in dit project en hebt u ons gesteund bij de ontwikkeling van onze parochie.

Aanvaard, Eminentie, onze dankbaarheid vanuit de grond van ons hart en weet dat wij God bidden, Hij die alle mensen bemint, om u te zegenen met een goede gezondheid, levensvreugde en nog vele jaren! In naam van onze parochie bied ik u dit kleine geschenk aan.

Eminenties,
Achtbare priesters,
Beminde broeders en zuster,

Ook willen wij Mgr. Athenagoras gelukwensen, die een dezer dagen zijn 10 jaar episcopaat mag vieren. Met dankbaarheid denken wij terug aan het feit dat hij aan de basis lag van deze parochie en er de eerste rector van was.

Trouw aan de principes die hij huldigde, ga ik verder met zijn pastoraal werk, samen met vele orthodoxe christenen van verschillende origine, en samen vormen wij een enkele, hechte orthodoxe groep in deze regio. Dit is zeer belangrijk. Wij beleven elke zondag Pinksteren, hier in deze kerk gewijd aan de heiligen Constantijn en Helena. Wij zijn ontsproten aan andere ranken, spreken verschillende talen, maar geloven in de ene en zelfde God in drie Personen, aanbidden Hem samen en vormen één enkele familie, die de naam draagt van “orthodoxe christenen”.

Ik verwelkom ook alle priesters die van ver gekomen zijn om dit feest samen met ons te vieren. Ook onze broeders en zusters van onze Zusterkerken heet ik hartelijk welkom. En vergeten wij vooral niet onze gelovigen die gekomen zijn om samen met ons te bidden.

In naam van de parochie nodig ik u uit op onze feestelijke agapen, die zullen plaatsvinden in de parochiezaal in de Jan Boninstraat, de tweede van links, hier in de straat. Met dank aan allen.